Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BABYBAZAAR.PL

1)  O NAS

 • Właścicielem pl jest spółka prawa kanadyjskiego AGENCY4WEB DEVELOPMENT LTD. (adres siedziby i do korespondencji: 398-2416 MAIN ST, VANCOUVER BC V5T 3E2, CANADA), Business Number (BN): 709037915; registry ID: BC1198530; Registered Office Location: VANCOUVER, BC, adres poczty elektronicznej: info@babybazaar.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 • Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą zawrzeć między sobą Umowę Sprzedaży oraz korzystać z innych dostępnych Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem Serwisu.

2)  DEFINICJE

 • Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  • CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego przez Sprzedających dostępny na stronie Serwisu pod adresem https://babybazaar.pl/oplaty stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
  • CENTRUM POMOCY - dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Centrum Pomocy” opis funkcjonalny funkcjonalności, działania i elementów Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, w tym Konta i Konta Sprzedawcy.
  • DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, sposobu płatności i dostawy.
  • KUPUJĄCY – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości oraz zasad działania i usług dostępnych w ramach Konta wskazany jest w Centrum Pomocy.
  • KONTO SPRZEDAWCY, BAZAR SPRZEDAWCY – rodzaj Konta Usługobiorcy z dodatkowymi funkcjonalnościami umożliwiającymi prowadzenie sprzedaży w Serwisie Internetowym, tworzony zgodnie z Regulaminem i przeznaczony dla Sprzedawcy. Bazar Sprzedawcy posiada dodatkowe funkcjonalności wskazane szczegółowo na stronie Serwisu, umożliwiające m.in. wystawianie Produktów w Serwisie Internetowym, zawieranie Umów Sprzedaży jako Sprzedawca oraz korzystanie z wewnętrznego systemu reklamowego. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości oraz zasad działania i usług dostępnych w ramach Konta Sprzedawcy wskazany jest w Centrum Pomocy.
  • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach Sprzedawców, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  • PRODUKT – dostępne w Serwisie Internetowym towary i usługi Sprzedawcy będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
  • SPRZEDAWCA – Usługobiorca, podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Sprzedaży i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w opisie Produktu oraz w trakcie składania Zamówienia jako Sprzedawca.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  • SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, BABYBAZAAR.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://babybazaar.pl.
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Kupującym, a Sprzedawcą za pomocą Serwisu Internetowego. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówienia na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  • USŁUGODAWCA – AGENCY4WEB DEVELOPMENT LTD. (adres siedziby i do korespondencji: 398-2416 MAIN ST, VANCOUVER BC V5T 3E2, CANADA), Business Number (BN): 709037915; registry ID: BC1198530; Registered Office Location: VANCOUVER, BC, adres poczty elektronicznej: info@babybazaar.pl.
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3)  O SERWISIE BABYBAZAAR.PL

 • pl jest platformą handlową i społecznościową umożliwiającą z jednej strony Sprzedawcy wystawianie ofert sprzedaży Produktów i zawieranie Umów Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym, a z drugiej komunikowanie się i tworzenie społeczności przez Usługobiorców. Usługodawca w ramach części handlowej Serwisu Babybazaar.pl udostępnia Kupującym Formularz Zamówienia, który jest elektronicznym narzędziem służącym do tego celu. Stroną Umowy Sprzedaży jest z jednej strony Kupujący, a z drugiej Sprzedawca będący samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Sam Sprzedawca może zawierać Umowy Sprzedaży jako przedsiębiorca – w takim wypadku Kupujący może posiadać status konsumenta lub może zawierać Umowy Sprzedaży także jako osoba prywatna nie prowadząca w tym zakresie działalności gospodarczej – w tym wypadku Kupujący nie będzie posiadał statusu konsumenta. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta. W ramach części społecznościowej Usługodawca udostępnia miejsce do wstawiania przez Usługobiorców postów, zdjęć, filmów oraz opisów. Serwis umożliwia także zawierać znajomości pomiędzy Usługobiorcami, prowadzić rozmowy na wewnętrznym czacie oraz tworzyć grupy wokół określonego tematu, produktu lub usługi.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy). Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą między innymi zawrzeć między sobą Umowę Sprzedaży lub korzystać z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie. Usługobiorcy, którzy przetwarzają dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Serwisu jako administratorzy danych są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Serwisu i jego Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.
 • Usługodawca nie jest stroną Umów Sprzedaży.

4)       OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 • Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, Centrum Pomocy, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 47.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej (stabilnej), Opera w wersji 38.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 49.0. i wyższej (stabilnej), Safari w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej) ; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 • Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

5)       USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

 • Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 • Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego, w Centrum Pomocy.
 • Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne, z zastrzeżeniem Sprzedawców dla których korzystanie z Bazaru Sprzedawcy może być odpłatne na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym w Cenniku.

6)       WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA I KONTA SPRZEDAWCY

 • Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne. Konto jest jednak konieczne do korzystania z pełnych funkcjonalności Serwisu Internetowego. Osoba nieposiadająca Konta albo niezalogowana na swoje Konto może jedynie przeglądać stronę Serwisu bez możliwości np. zawarcia Umowy Sprzedaży, czy korzystania z funkcji społecznościowych.
 • Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji; (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający otrzymany na podany adres poczty elektronicznej – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej, hasło oraz imię i nazwisko. Usługobiorca może podać także inne dane dostępne w formularza rejestracji lecz nie jest to obowiązkowe. W przypadku Konta Sprzedawcy konieczne jest podanie dodatkowo numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana płatność z tytuł Umów Sprzedaży zawieranych poprzez Serwis Internetowy.
 • Konto może zostać utworzone także przy wykorzystaniu konta Usługobiorcy w serwisie internetowym facebook.com lub twitter.com – w tym wypadku Usługobiorca obowiązany jest do wybrania odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji i podania danych do logowania w danym serwisie.
 • Warunki utworzenia i weryfikacji Konta Sprzedawcy opisane są w pkt. 7 Regulaminu.
 • Sprzedawca posiadający Konto Sprzedawcy może z niego korzystać także jak zwykły Usługobiorcy posiadający standardowe Konto, w szczególności może zawierać Umowy Sprzedaży jako Kupujący.
 • Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 • Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 • Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości oraz zasad działania i usług dostępnych w ramach Konta wskazany jest w Centrum Pomocy
 • Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie, z zastrzeżeniem Konta Sprzedawcy, z którego korzystanie może być odpłatne na zasadach wskazanych w pkt. 7. i 8 Regulaminu. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili (jednak nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zawarcia przez danego Usługobiorcę ostatniej Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego) i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta, w tym także Konta Sprzedawcy) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: info@babybazaar.pl lub też pisemnie na adres: 398-2416 MAIN ST, VANCOUVER BC V5T 3E2, CANADA. W przypadku rezygnacji z Konta Sprzedawcy oraz posiadania przez Sprzedawcę niewykorzystanych środków w wirtualnym portfelu danego Sprzedawcy w Serwisie Usługodawca zwraca niezwłocznie Sprzedawcy środki na rachunek bankowy podany przez Sprzedawcę w Serwisie.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy (w tym także samego Konta Sprzedawcy) w następujących przypadkach:
  • Gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin lub podejmuje działania zakłócające w sposób bezprawny działanie Serwisu Internetowego;
  • Gdy Sprzedawca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny wykorzystuje Konto w Serwisie do zawierania Umów Sprzedaży poza Serwisem;
  • Gdy Sprzedawca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zamieszcza w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty Produktu treści bezprawne, dane kontaktowe umożliwiające kontakt ze Sprzedawcą poza Serwisem Internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresy stron internetowych, nazwy oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów;
  • Gdy Sprzedawca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z płatnościami na rzecz Usługodawcy;
  • Gdy działania danego Sprzedawcy mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
 • Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych ofert sprzedaży Produktów, składanie Zamówień, zawieranie Umów Sprzedaży oraz korzystanie z funkcji społecznościowych Serwisu. Zawieszenie Konta Sprzedawcy może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem ofert Sprzedaży Produktów, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych Umów Sprzedaży, które Sprzedawca obowiązany jest realizować – chyba, że Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych.
 • Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży dotyczących tych treści.

7)       WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA SPRZEDAWCY, WERYFIKACJA KONTA SPRZEDAWCY

 • Konto Sprzedawcy to rodzaj Konta Usługobiorcy z dodatkowymi funkcjonalnościami umożliwiającymi prowadzenie sprzedaży w Serwisie Internetowym, tworzony zgodnie z Regulaminem i przeznaczony dla Sprzedawcy. Bazar Sprzedawcy posiada dodatkowe funkcjonalności wskazane szczegółowo na stronie Serwisu, umożliwiające m.in. wystawianie Produktów w Serwisie Internetowym, zawieranie Umów Sprzedaży jako Sprzedawca oraz korzystanie z wewnętrznego systemu reklamowego. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości oraz zasad działania i usług dostępnych w ramach Konta Sprzedawcy wskazany jest w Centrum Pomocy.
 • Do Konta Sprzedawcy w zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Konta zawarte w pkt. 6. Regulaminu.
 • Korzystanie z Konta Sprzedawcy wymaga wcześniejszego utworzenia Konta w Serwisie. Następnie po utworzeniu Konta Sprzedawca zainteresowany korzystaniem z Konta Sprzedawcy zobowiązany jest do wykonania następujących kroków: (1) kliknięciu pola „Sprzedawaj” widocznego po zalogowaniu na Konto w Serwisie oraz (2) wypełnieniu formularza rejestracji Konta Sprzedawcy – z chwilą wysłania formularza rejestracji zostaje utworzone Konto Sprzedawcy w Serwisie. W formularzu rejestracji Konta Sprzedawcy niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana płatność z tytuł Umów Sprzedaży zawieranych poprzez Serwis Internetowy.
 • Konto Sprzedawcy w Serwisie może mieć status zweryfikowanego oraz niezweryfikowanego:
  • Weryfikacja polega potwierdzeniu zgodności danych Sprzedawcy podanych w ramach Konta Sprzedawcy z danymi Sprzedawcy przypisanymi do rachunku bankowego podanego w ramach Konta Sprzedawcy (imię i nazwisko Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego).
  • Weryfikacja Konta Sprzedawcy może przebiegać na dwa sposoby: (1) dokonanie przez Sprzedawcę przelewu bankowego opłaty weryfikacyjnej w kwocie 1 zł z rachunku bankowego podanego w ramach Konta Sprzedawcy na rachunek Usługodawcy widoczny na stronie Serwisu przy procedurze weryfikacji; lub (2) uzupełnienie swoich danych – imienia i nazwiska oraz swojego numeru rachunku (w przypadku ich niepodania wcześniej) w ramach Konta Sprzedawcy i dokonanie przez Sprzedawcę wypłaty środków dostępnych w jego Portfelu Sprzedawcy na swój rachunek bankowy podany w ramach Konta Sprzedawcy. Przelew dokonywany celem weryfikacji musi być przelewem bankowym tradycyjnym (nie z wykorzystaniem tzw. szybkich / elektronicznych płatności).
  • Status niezweryfikowany Konta Sprzedawcy pozwala Sprzedawcy jedynie na wypłatę środków dostępnych w jego Portfelu Sprzedawcy na swój rachunek bankowy podany w ramach Konta Sprzedawcy.
  • Status zweryfikowany Konta Sprzedawcy pozwala Sprzedawcy na pełne korzystanie z Portfela Sprzedawcy w Serwisie, to jest zarówno wypłatę środków dostępnych w swoim Portfelu Sprzedawcy (na dwa sposoby: na swój rachunek bankowy podany w ramach Konta Sprzedawcy oraz na swoje konto w serwisie PayPal), jak i dokonywanie za ich pomocą płatności na rzecz innych Sprzedawców dostępnych w Serwisie tytułem zawieranych Umów Sprzedaży jako Kupujący.

8)       OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KONTA SPRZEDAWCY, PORTFEL SPRZEDAWCY

 • Korzystanie z Konta Sprzedawcy przez Sprzedawcę może być odpłatne na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym w Cenniku.
 • Opłata za korzystanie z Konta Sprzedawcy naliczana jest w przypadku zawarcia za jego pomocą w Serwisie Umowy Sprzedaży z danym Sprzedawcą przez Kupującego i ma charakter opłaty prowizyjnej ponoszonej przez Sprzedawcę naliczanej od wartości Umowy Sprzedaży (bez kosztów dostawy). Wysokość prowizji wskazana jest w Cenniku.
 • Wystawienie oferty sprzedaży Produktu przez Sprzedawcę na Bazarze Sprzedawcy jest nieodpłatne. Prowizja nie jest pobierana od kosztów dostawy Produktu. Prowizja nie jest doliczana do ceny Produktu (prowizja obciąża Sprzedawcę).
 • Prowizja jest wymagalna od razu po zawarciu Umowy Sprzedaży i jest rozliczana automatycznie od każdej Umowy Sprzedaży – wysokość należnej prowizji z tytułu danej Umowy Sprzedaży jest potrącana przez Usługodawcę przy przekazywaniu płatności od Kupującego do Sprzedawcy.
 • Informacje o pobranych prowizjach są udostępniane w ramach Konta Sprzedawcy.
 • Konto Sprzedawcy może posiadać funkcjonalność wirtualnego portfela Sprzedawcy – jest to wirtualny portfel Sprzedawcy dostępny w ramach jego Konta Sprzedawcy, który jest zasilany wpłatami Kupujących z tytułu zawieranych z nim Umów Sprzedaży. Środki te mogą zostać następnie wypłacone przez Sprzedawcę na podany przez niego w Serwisie numer rachunku bankowego (Sprzedawca zleca każdorazowo wypłatę) lub w przypadku zweryfikowanego Konta Sprzedawcy mogą zostać wykorzystane na zakupy dokonywane przez Sprzedawcę w Serwisie u innych Sprzedawców.

9)       WARUNKI WYSTAWIANIA PRODUKTÓW

1.       Jedną z możliwości Konta Sprzedawcy w Serwisie Internetowym jest wystawienie oferty sprzedaży Produktów, które następnie będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Wystawienie oferty Produktu możliwe jest jedynie przez Sprzedawcę posiadającego Bazar Sprzedawcy (Konto Sprzedawcy) poprzez skorzystanie z formularza wystawienia oferty Produktu dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto Sprzedawcy w Serwisie. W zależności od rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą oferta Produktu zostaje wystawiona w Serwisie Internetowym. Oferta Produktu jest widoczna w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis.

2.       Zakazane jest wystawianie w Serwisie Produktów z listy zabronionych towarów i usług zawartej w pkt. 23 Regulaminu.

3.       Oferta Sprzedaży powinna zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności powinna określać:

a.       Główne cechy Produktu;

b.       Cenę Produktu wraz z  podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;

c.        Sposób i termin zapłaty;

d.       Sposób i termin dostawy;

e.       Miejsce i sposób składania reklamacji.

4.       Dostępne w Serwisie dla Sprzedawców i Kupujących sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży to Płatności Tpay udostępniane w Serwisie zgodnie z pkt. 11. Regulaminu.

5.       Dostępne w Serwisie dla Sprzedawców i Kupujących dostawy Produktów to paczkomaty Inpost i przesyłka kurierska udostępniana w Serwisie zgodnie z pkt. 11. Regulaminu.

6.       Termin dostawy Produktu wskazany przez Sprzedawcę nie powinien przekraczać 14 dni kalendarzowych, chyba że wydłużenie tego terminu uzasadnione jest cechą danego Produktu (np. czas lub technika wyprodukowania).

7.       W przypadku oferty Sprzedaży składanej przez Sprzedawcę będącego przedsiębiorcą powinna ona zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przez Ustawę o Prawach Konsumenta. Sprzedawca obowiązany jest je udostępnić w zakresie i w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującymi.

8.       Oferty sprzedaży Produktów powinny w każdym wypadku zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy, w tym dotyczące prawa do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w obowiązujących przepisach prawa.

9.       Oferta sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, które ją złożył, z zastrzeżeniem że może ją wycofać lub zmienić do momentu jej przyjęcia przez Kupującego i zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.    Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany lub usunięcia oferty Produktu, gdy narusza niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia danej oferty Produktu, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży mających za przedmiot ten Produkt.

11.    Sprzedawca wystawiający ofertę Produktu obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.

12.    Sprzedawca wystawiający Produkt obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu. Wystawienie Produktu na sprzedaż powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar jego sprzedaży przez Sprzedawcę. Oferta Produktu, jej przedmiot i opis powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.

13.    Wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.

14.    Sprzedawca, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży związane jest z jego działalnością gospodarczą,  obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji. Sprzedawca w takim wypadku nie może pozbawić konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że Sprzedawca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

15.    Regulamin sprzedaży Produktów udostępniony przez Sprzedawcę w Serwisie nie może naruszać przepisów prawa oraz nie może być sprzeczny z Regulaminem Serwisu.

16.    Na żądanie Kupującego zainteresowanego ofertą Produktu Sprzedawca obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu.

17.    Sprzedawca obowiązany jest do zamieszczenia oferty Produktu w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Produktów. Sprzedawca może umieścić jeden Produkt maksymalnie w dwóch kategoriach produktowych. Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednej oferty Produktu dotyczącej tego samego przedmiotu.

18.    Sprzedawca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty Produktu treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą poza Serwisem Internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.

10)  WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą za pomocą Serwisu ma następujący przebieg:

 • Sprzedawca w ramach swojego Bazaru Sprzedawcy wystawia ofertę sprzedaży Produktu mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 • W odpowiedzi na wystawioną ofertę Kupujący składa Zamówienie (przyjmuję ofertę Sprzedaży) za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie – złożenie Zamówienie następuje w momencie kliknięcia przez Kupującego pola „Zamawiam i płacę” w Formularzu Zamówienia - w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.

Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i Sprzedawcy oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego i Sprzedawcę. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży.

2.       Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje dane kontaktowe Kupującego, a Kupujący otrzymuje dane kontaktowe Sprzedawcy. Kupujący i Sprzedawca obowiązani są do nawiązania niezwłocznego kontaktu po zawarciu Umowy Sprzedaży celem jej realizacji.

3.       Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, ewentualnie punktu odbioru paczki, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4.       Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.

5.       Kupujący może złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia po zalogowaniu się na swoje Konta lub nie posiadając Konta w Serwisie Internetowym.

6.       Umowa Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawca zostaje zawarta na warunkach określonych w ofercie sprzedaży Produktu oraz regulaminie sprzedaży określonym przez Sprzedawcę i udostępnionym w Serwisie, zgodnie ze złożonym Zamówieniem Kupującego poprzez Formularz Zamówienia oraz zgodnie z Regulaminem Serwisu.

7.       Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa – Sprzedawcy jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu, a Kupujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny.

11)  PŁATNOŚCI TYTUŁEM UMOWY SPRZEDAŻY I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1.       Sprzedawca wystawiający Produkty na sprzedaż zobowiązany jest określić sposoby i termin zapłaty za Produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Regulaminem Serwisu.

2.       W Serwisie Internetowym możliwe jest udostępnienie Kupującym przez Sprzedawcę następujących sposobów płatności: Płatności Tpay - dostarczane przez Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN - wpłacony w całości.

3.       W przypadku płatności Tpay Usługodawca uczestniczy w przekazywaniu płatności od Kupującego do Sprzedawcy. Kupujący dokonuje w tym wypadku płatności na konto rozliczeniowe Usługodawcy w Tpay, a Usługodawca następnie niezwłocznie przekazuje tę płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Serwisie Internetowym w ramach Konta Sprzedawcy. Usługodawca nie pobiera prowizji za przekazanie płatności. W przypadku płatności Tpay Usługodawca udostępnia spółce Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna dane osobowe Kupującego dokonującego płatności Tpay (w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numeru zamówienia oraz opisu i kwoty płatności) w celu wykonania płatności. Usługodawca nie prowadzi działalności w charakterze kredytodawcy ani pośrednika kredytowego, jego udział w przekazywaniu płatności od Kupującego do Sprzedawcy za pomocą Tpay nie ma charakteru czynności bankowych, nie obejmuje prowadzenia dla Kupującego rachunku płatniczego ani nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego.

4.       W Serwisie Internetowym możliwe jest udostępnienie Kupującym przez Sprzedawcę następujących sposobów dostawy – paczkomat Inpost oraz przesyła kurierska.

5.       Udostępnione przez Sprzedawcę sposoby płatności i dostaw wskazane są w opisie Produktu oraz w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

12)  NEWSLETTER

1.       Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola akcji. Zapis na Newsletter możliwy jest także przy okazji tworzenia Konta w Serwisie – w takim wypadku konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego checkboxa i z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje także zapisany na Newsletter.

2.       Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: info@babybazaar.pl lub też pisemnie na adres: 398-2416 MAIN ST, VANCOUVER BC V5T 3E2, CANADA.

13)  KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: info@babybazaar.pl) oraz poczta tradycyjna (398-2416 MAIN ST, VANCOUVER BC V5T 3E2, CANADA), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

14)  REKLAMACJE i ODSTĄPIENIA DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

1.       Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący może złożyć bezpośrednio u Sprzedawcy zgodnie z regulaminem sprzedaży udostępnionym przez Sprzedawcę w Serwisie Internetowym.

2.       Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.

3.       Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.

15)  REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.       Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: info@babybazaar.pl) oraz poczta tradycyjną (398-2416 MAIN ST, VANCOUVER BC V5T 3E2, CANADA).

4.       Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.       Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

16)  ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 • Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych z Usługodawcą (np. umowa o korzystanie z Konta) i nie dotyczy Umów Sprzedaży zawieranych między Sprzedawcami i Kupującymi – w tym ostatnim wypadku Kupujący także może mieć prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy posiada status konsumenta w stosunku do Sprzedawcy lub jest podmiotem, co do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Z zastrzeżeniem pkt. 16.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 • Oświadczenia kierowane do Usługodawcy związane z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 13. Regulaminu.

17)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 • Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora)..
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

18)  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.       Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców (w tym Sprzedawców) niebędących konsumentami oraz niebędących podmiotami, co do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów.

2.       Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do dodatkowego zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie dodatkowej weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

3.       Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Usunięcie Konta powoduje jednocześnie usunięcie z Serwisu Internetowego ofert sprzedaży Produktów wystawionych przez Sprzedawcę (z wyłączeniem ofert już przyjętych przez Kupującego).

4.       Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

5.       Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6.       Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

7.       Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

19)  PRAWA AUTORSKIE

1.       Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2.       Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.       Sprzedawca zamieszczający w Serwisie opis i zdjęcia swoich Produktów wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu, w szczególności w zakresie ich powielania, rozpowszechniania, upubliczniania, zmiany lub edytowania. Sprzedawca wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę dostarczanych przez niego opisów i zdjęć Produktów w reklamie Serwisu albo poszczególnych ofert Produktów, w szczególności w reklamie w Internecie (zwłaszcza reklamie afiliacyjnej, w mediach społecznościowych, e-cards i innych), w reklamie drukowanej i/lub w spotach telewizyjnych. Udzielenie zgód, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jest nieograniczone w czasie i nieodpłatne. Udzielone zgody mogą być przeniesione przez Usługodawcę na podmioty trzecie.

4.       Sprzedawca zamieszczający w Serwisie zdjęcia swoich Produktów wyraża zgodę na umieszczenie na nich przez Usługodawcę znaku wodnego z nazwą lub logo Serwisu Internetowego.

20)  PRZERWY TECHNICZNE

1.       Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2.       Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

3.       Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

4.       Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.

5.       Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

21)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Umowy zawierane poprzez Babybazaar.pl zawierane są w języku polskim.

2.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany Cennika - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

a.       W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

b.       W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3.       Wyłącza się zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14.06.1974 r.

4.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z zastrzeżeniem pkt. 21 ppkt 5 Regulaminu.

5.       Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Babybazaar.pl

 

22)  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

_____________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy
oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

23)  LISTA ZABRONIONYCH TOWARÓW I USŁUG W SERWISIE

Lista towarów i usług, których wystawianie w Serwisie jest zabronione:

 • towary i usługi zawierające treści pornograficzne, w szczególności dotyczące osób poniżej 15 roku życia i związane z użyciem przemocy oraz wykorzystaniem zwierząt;
 • gry hazardowe organizowane niezgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności bez odpowiedniego zezwolenia;
 • towary i usługi zawierające mowę nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub światopoglądowym;
 • towary i usługi zawierające treści naruszające prawa osób trzecich;
 • muzyka, filmy, oprogramowanie lub inne towary i usługi naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie, do znaków towarowych, patentowe i inne;
 • chemikalia;
 • narkotyki, środki psychoaktywne (w tym tzw. dopalacze), leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu produkty lecznicze, produkty paralecznicze oraz suplementy diety;
 • materiały wybuchowe i pirotechniczne;
 • wszelkie typy broni i amunicji, których posiadanie wymaga pozwolenia na broń w rozumieniu ustawy o broni i amunicji;
 • ludzkie i zwierzęce organy i tkanki;
 • towary lub usługi podrobione/sfałszowane;
 • oprogramowanie przeznaczone do podejmowania działań naruszających prawo, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;
 • bazy danych, w tym danych osobowych, adresowych, adresów e-mail, numerów telefonów i inne.

 

UWAGA !!!! 
STRONA DZIAŁA W TRYBIE TESTOWYM. WSZYSTKIE TRANSAKCJE W TYM CZASIE BĘDĄ ANULOWANE A PIENIĄDZE NIE ZOSTANĄ POBRANE. SPRZEDAWCA NIE MA OBOWIĄZKU WYSŁAĆ ŻADNYCH PRODUKTÓW.